Vedtægter

Home / Kontakt / Vedtægter

VEDTÆGTER – Vejen Danseforening

Vejen Danseforening – Vedtægter

§ 1. Foreningens navn og hjemsted:
Foreningens navn er Vejen Danseforening, forkortes til VDF
Foreningen er hjemmehørende i Vejen Kommune.

§ 2. Foreningens formål:
Foreningens formål er at fremme interessen for dans og tilbyde danseinteresserede mulighed for at dyrke denne aktivitet samt med udgangspunkt i at udvikle medlemmernes evne og lyst til at engagere sig og tage medansvar i foreningen og i det lokale samfund.
VDF fremmer sit formål ved:
• At tilbyde vores medlemmer deltagelse i træning og øvelser i forskellige dansegrene.
• At fremme samhørighed og fællesskab mellem VDF medlemmer ved foreningsvirksomhed i øvrigt.
• VDF kan tilsluttes andre organisationer, der gennem deres virksomhed skønnes at fremme VDFs trivsel og virke.
§ 3. Medlemmer:
Som medlem af foreningen kan optages alle, der vil arbejde for foreningens formål.
VDF består af aktive og passive medlemmer:
• Aktivt medlem kan enhver blive, der opfylder de krav, som VDF måtte stille.
• Passiv medlem kan enhver blive, der gennem sit passive medlemskab ønsker at støtte VDFs trivsel og virke.
• Et medlem kan udtræde af VDF ved skriftlig henvendelse til kassereren.
• Et medlem kan ekskluderes af VDF, hvis medlemmet er i mere end 1 måneds kontingentrestance.
• Et medlem kan desuden ekskluderes af VDF hvis det gennem sit virke direkte eller indirekte skader foreningens interesser.
• En beslutning om eksklusion træffes af bestyrelsen
§ 4. Kontingent:
Til drift af foreningen betales et halvårligt kontingent, hvis størrelse fastsættes på den ordinære generalforsamling.

§ 5. Regnskab og revision:
Regnskabsåret er kalenderåret.
Det reviderede regnskab, med kommende års budget, skal være oplyst til medlemmerne senest 14 dage før den ordinære generalforsamling. Foreningens likvide midler opbevares i et pengeinstitut.

§ 6. Generalforsamling:
Generalforsamlingen, der er foreningens højeste myndighed, afholdes hvert år inden udgangen af marts måned. Generalforsamlingen indkaldes med mindst 14 dages varsel ved skriftlig meddelelse til medlemmerne.
Dagsorden vedlægges indkaldelsen. Forslag der ønskes behandlet på mødet, skal være formanden i hænde senest
7 dage før generalforsamlingen.

§ 7. Dagsorden:
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter:
1.Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning.
3. Regnskab for det forløbne år til godkendelse.
4. Forelæggelse af budget for indeværende år
5. Behandling af indkomne forslag.
6. Fastsættelse af kontingent.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
8. Valg af revisor og suppleant.
9. Eventuelt.
§ 8. Stemmeret og afstemning:
Stemmeret til generalforsamlingen har de fremmødte medlemmer, idet dog aktive medlemmer under 14 år repræsenteres af en af forældrene.
Medlemmer, der er i restance med kontingent, har ikke stemmeret.
Medlemmerne træffer beslutning ved simpelt stemmeflertal, undtagen i de tilfælde, hvor der til afstemningen foreligger forslag til vedtægtsændringer eller opløsning af foreningen.
Forslag til vedtægtsændringer kan kun vedtages med 2/3 majoritet af de fremmødte medlemmer.
Forslag til opløsning af foreningen eller ændring af foreningens formål kan kun vedtages på en i dette øjemed særligt indkaldt generalforsamling, jf. § 12.
Afstemningen sker ved håndsoprækning, men såfremt dirigenten eller et medlem forlanger det, skal afstemningen ske skriftligt.
§ 9. Ekstraordinær generalforsamling:
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når et flertal af bestyrelsen eller mindst 1/3 af medlemmerne forlanger det.

Anmodning om ekstraordinær generalforsamling skal ledsages af udførlig dagsorden.

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske senest 14 dage efter krav er fremkommet og indkaldes med samme varsel som den ordinære generalforsamling.

§ 10. Tegningsret:
Foreningen tegnes ved underskrift af formand eller kasserer, dog ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom samt optagelse af lån af den samlede bestyrelse.

§ 11. Bestyrelsens ledelse:
Foreningens daglige ledelse varetages af bestyrelsen, der består af 3 – 5 medlemmer.

Den samlede bestyrelse er ansvarlig for, at tilskud og anviste lokaler anvendes i overensstemmelse med Folkeoplysningsloven og Vejen Kommunes retningslinjer. Det er således den samlede bestyrelse, der skal underskrive det årlige regnskab.

Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen. Genvalg kan ske. Formand og 1 bestyrelsesmedlem vælges ulige år, kasserer og øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges lige år.

Der vælges hvert år 2 suppleanter til bestyrelsen, som indtræder for resten af valgperioden i tilfælde af, at et bestyrelsesmedlem udtræder af bestyrelsen indenfor valgperioden.

For at være valgbar, skal den foreslåede person være tilstede, eller der skal foreligge en skriftlig erklæring fra den foreslåede, hvori denne tilkendegiver, at være villig til at modtage valg.

Bestyrelsen fastlægger selv sin forretningsorden på sit første møde, der skal afholdes umiddelbart efter den ordinære generalforsamling.

Bestyrelsen er ansvarlig overfor generalforsamlingen. Beslutninger træffes ved simpel stemmeflertal og i tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Bestyrelsesmøder afholdes så ofte formanden eller 2 bestyrelsesmedlemmer finder det nødvendigt og indkaldes med mindst 7 dages varsel.

Bestyrelsen er berettiget til at ekskludere et medlem, hvis den finder anledning dertil, men vedkommende medlem har ret til at forelægge sagen ved den førstkommende generalforsamling.

§ 12. Opløsning/ændring af formåls paragraf:
Forslag til opløsning af foreningen eller ændring af foreningens formål kan kun vedtages på en i dette øjemed særligt indkaldt generalforsamling. 2/3 af medlemmerne skal være repræsenteret og mindst 5/6 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer skal stemme for forslaget.

Såfremt der ikke er repræsenteret et tilstrækkeligt antal medlemmer, indkaldes til en ny generalforsamling, der kan træffe beslutning med kvalificeret flertal (mere end 50%), uden hensyn til de fremmødte antal.

I tilfælde af opløsning tilfalder foreningens formue/overskud (besluttes ved næste bestyrelsesmøde).
(NB! Det skal være en almennyttig forening eller organisation).

Vedtægter er godkendt d. 04.juni 2015